ஒப்பனை

ஸ்குவாலேன் மதிப்பாய்வில் சாதாரண ரெட்டினோல் 0.5%