ஒப்பனை

சாதாரண குளுக்கோசைடு ஃபோமிங் க்ளென்சர் விமர்சனம்